.

European Union
close language selection
COPD Assessment TestContent
df sd sd dsg dfgdf
 

Kumusta na ang inyong COPD? Sagutan ang COPD Assessment Test (CAT - Palatanungan sa Pagsusuri ng COPD)

Ang palatanungang ito ay makatutulong sa inyo at sa propesyonal na tagapangalaga ng inyong kalusugan na sukatin ang epekto ng COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) sa inyong kalusugan at araw-araw na pamumuhay. Ang inyong mga kasagutan at iskor sa palatanungan ay magagamit ninyo at ng propesyonal na tagapangalaga ng inyong kalusugan para makatulong sa pagpapabuti ng pamamahala ng inyong COPD at mapakinabangan ninyo nang husto ang paggamot.

Kung nais ninyong kumpletuhin ang palatanungang ito sa pamamagitan ng kamay at papel, mangyaring i-click dito at i-print ang palatanungan.
Kung kukumpletuhin ang palatanungan onlayn, para sa bawat tanong sa ibaba, i-click ang inyong "mouse" upang malagyan ng markang "X" ang kahon na pinakamahusay na naglalarawan ng inyong kasalukuyang kalagayan.

Halimbawa:
Napakasaya ko        
mark 0mark 1mark 2mark 3mark 4mark 5
Napakalungkot ko
ISKOR     
print element
Hinding-hindi ako inuubo
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Lagi akong inuubo
empty space
design element
print element
Walang-wala akong plema (uhog) sa aking dibdib
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Punong-puno ng plema (uhog) ang dibdib ko
empty space
design element
print element
Hinding-hindi naninikip ang dibdib ko
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Masyadong naninikip ang dibdib ko
empty space
design element
print element
Kapag umaakyat ako sa burol o isang palapag ng hagdanan, hindi ako kinakapos ng hininga
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Kapag umaakyat ako sa burol o isang palapag ng hagdanan, masyado akong kinakapos ng hininga
empty space
design element
print element
Hindi ako nalilimitahan sa paggawa ng anumang mga aktibidad sa bahay
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Masyado akong nalilimitahan sa paggawa ng mga aktibidad sa bahay
empty space
design element
print element
Kumpiyensa akong lumabas ng bahay sa kabila ng kalagayan ng baga ko
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Walang-wala akong kumpiyensang lumabas ng bahay dahil sa kalagayan ng baga ko
empty space
design element
print element
Mahimbing akong matulog
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Hindi ako mahimbing matulog dahil sa kalagayan ng baga ko
empty space
design element
print element
Napakasigla ko
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Walang-wala akong sigla
empty space
design element
print element
Click here to get your total score
Print your CATest

Siguraduhing i-print ang inyong CAT bago ang pagbisita sa inyong propesyunal na tagapangalaga ng kalusugan.

Last Updated: February 16, 2012

COPD Assessment Test and the CAT logo is a trade mark of the GlaxoSmithKline group of companies.
©2009 GlaxoSmithKline group of companies. All rights reserved.